Menu

Thức ăn cho gà Archive

Giới thiệu sản phẩm ViNa 255

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 16 ME (Kcal/kg) min : 2.850 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,6 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine t?ng s? (%) min : 0,73 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 254

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 18 ME (Kcal/kg) min : 2.800 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,7 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine t?ng s? (%) min : 0,88 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 220

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 21 ME (Kcal/kg) min : 2.950 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,7 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,95 Methionine