Menu

Thức ăn cho cút Archive

Giới thiệu sản phẩm ViNa 450

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 20 ME (Kcal/kg) min : 2.750 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 2,5 – 4,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,9 Methionine

Giới thiệu sản phẩm Vina 440

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 22 ME (Kcal/kg) min : 2.850 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,7 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 1,17 Methionine